Verstoringen

Welke verstoringen kunnen optreden in de informatie frekwenties? Waarom komen ze voor ?

Onze eigen gedachten kunnen de informatie frekwenties verstoren en we beïnvloeden onze eigen organen als we daarmee in resonantie komen. Maar hoe ontstaat resonantie met ons lichaam ? Natuurlijk met behulp van emoties.

Als iemand zich bijvoorbeeld zorgen maakt over de maag en dit vaak genoeg doet, zal dit eventueel het maag-darm-kanaal verstoren. Zorgen zijn tegelijkertijd emoties en zelfs informatie, als zij gedurende langere tijd voortduren, kunnen ze ziekte tot gevolg hebben. Negatieve gedachten over jezelf en je lichaam veroorzaken sterke emoties. Dit is de oorzaak dat wanneer gedachten met angst worden vermengd, dit een negatieve invloed heeft op onze structuur en zij onbewust in resonantie komen met de organen in het lichaam en dat er problemen kunnen ontstaan. Het is uiterst belangrijk dat iedereen bewust is van dit feit. Onze eigen gedachten hebben de grootste invloed op onze eigen gezondheid, zij kunnen onze informatie structuur verstoren.

Relaties en communicatie met anderen is natuurlijk ook informatie. Als je een conflict hebt met anderen, dan vormt dat informatie die je pijn doet.

De media vormen een andere bron van verstoring. In de media is de informatie niet altijd positief en wordt op een manier gepubliceerd om mensen bang te maken.

We worden in onze moderne maatschappij voortdurend overspoeld met magnetische straling of we het willen of niet. Het is heel belangrijk dat we ons sterk maken tegen technologische frekwenties.

Waarom worden de ouderen en jongeren getroffen ?  Omdat zij een zachte structuur hebben. Hoe sterker het contact tussen de cellen des te beter men het aankan. 

Disruptions

Which disruptions can occur in the information frequencies? Why do they occur? Our own thoughts can disrupt the information frequencies and we influence our own organs if we come into resonance with them. But how does resonance arise with our body? Of course with the help of emotions. For example, if someone is worried about the stomach and does so often enough, this will possibly disrupt the gastrointestinal tract.

 

Worries are at the same time emotions and even information, if they persist for a long time, they can cause illness. Negative thoughts about yourself and your body cause strong emotions. This is the reason that when thoughts are mixed with fear, this has a negative influence on our structure and they unconsciously come into resonance with the organs in the body and that problems can arise. It is extremely important that everyone is aware of this fact. Our own thoughts have the greatest influence on our own health, they can disrupt our information structure.

 

Relationships and communication with others is of course also information. If you have a conflict with others, it is information that hurts you.

The media are another source of disruption. In the media the information is not always positive and is published in a way to scare people.

We are continually inundated with magnetic radiation in our modern society, whether we want it or not. It is very important that we make ourselves strong against technological frequencies.

 

Why are the elderly and young people affected? Because they have a soft structure. The stronger the contact between the cells, the better one can handle it.