Sirius als oorsprong

Degenen die Sirius als hun oorspronkelijke planeet hebben zijn erg geconcentreerd, erg vastberaden en doelbewust op de weg die ze op een zeker moment gaan. Het is erg moeilijk het denken te veranderen bij iemand die van Sirius komt; pas als ze ervan overtuigd zijn dat een nieuwe weg beter van toepassing is, worden ze volledig gericht op het nieuwe en verlaten ze de oude weg snel. Sirius-zielen hebben sterke overtuigingen, idealen en persoonlijke integriteit.

Zielen van Sirius zijn loyaal en betrouwbaar in vriendschappen, maar verwachten hetzelfde terug. Ze raken gekwetst en gedesillusioneerd als aan deze verwachtingen niet wordt voldaan. Zielen van Sirius delen hun innerlijk niet gemakkelijk met anderen en kunnen het moeilijk vinden om hun gevoelens te uiten en hun emoties en behoeften te delen. Om volledig geaccepteerd en vertrouwd te worden als een nabije persoonlijke vriend van iemand van Sirius, houdt in dat je zorgvuldig wordt onderzocht. Zij die van Sirius komen kunnen moeilijkheden hebben in relaties en vriendschappen door te verwachten op een bepaalde manier te worden behandeld, maar delen hun verwachtingen niet met die andere betrokkenen. Het is belangrijk te werken aan het delen van verwachtingen en idealen, en te communiceren over behoeften en verlangens om te voorkomen dat je gekwetst en gedesillusioneerd raakt. Dit gebeurt vaak als resultaat van gebrekkige communicatie of door een tekort aan wederzijds begrip en duidelijkheid in de relatie.

Zielen van Sirius hebben de neiging op de toekomst georiënteerd te zijn, en houden er niet van op het verleden gericht te zijn. Ze worden defensief als ze door anderen gedwongen worden zich op het verleden te richten. Dat is te wijten aan het feit dat oud-zeer en emoties liever worden binnengehouden, ontkend of onderdrukt, in plaats van deze op het moment van gebeuren te delen. Hierdoor kunnen er grote hoeveelheden oude emoties zijn, waarvan het nodig is dat deze worden aangepakt, zodat ze kunnen vrijkomen.

Mensen van Sirius houden niet van confrontaties of openlijke uitingen van woede, maar gedwongen tot een woordenwisseling verdedigen ze zichzelf en hun overtuigingen fel. Dit speelt nog nadrukkelijker als om het eergevoel van henzelf of van hun geliefden gaat. Een van de lessen die veel mensen van Sirius hebben gekozen om in dit leven aan te werken is het belang van loslaten van oude pijn, en van vergeving van zichzelf en anderen om verder te kunnen gaan.

Zielen van Sirius hebben een zeer uniek en sterk gevoel voor humor, dat vaak alleen zichtbaar is als ze samen zijn met mensen die zij vertrouwen en waarbij ze zich op hun gemak voelen. Door sommige mensen kunnen zij die van Sirius komen als dromers worden gezien.. Dit komt door hun actief en levendig innerlijk leven. Dit kan vergeetachtigheid veroorzaken en een neiging niet te letten op triviale 3D dingen in het heden. Bij tijden zullen ze ongeïnteresseerd lijken, niet oplettend, maar in werkelijkheid zijn ze simpelweg ergens anders. Ze realiseren zich niet dat anderen zich niet bewust kunnen zijn van hun innerlijke activiteit, omdat ze rustig en kalm lijken en gereserveerd aan de buitenkant – maar er is veel activiteit IN hen.

Sirius as original planet

Those who have Sirius as their original planet are very focused, very determined and purposeful in the way they go at a certain moment. It is very difficult to change thinking with someone who comes from Sirius; Only when they are convinced that a new road is more appropriate, they are fully focused on the new and leave the old road quickly.

Sirius souls have strong beliefs, ideals and personal integrity. Souls of Sirius are loyal and trustworthy in friendships, but expect the same. They become hurt and disillusioned if these expectations are not met. Souls of Sirius do not easily share their inner self with others and may find it difficult to express their feelings and share their emotions and needs. To be fully accepted and trusted as a close personal friend of someone from Sirius, means that you are carefully examined.

Those coming from Sirius may have difficulties in relationships and friendships by expecting to be treated in a certain way, but do not share their expectations with those other involved. It is important to work on sharing expectations and ideals, and to communicate about needs and desires to avoid getting hurt and disillusioned. This often happens as a result of poor communication or due to a lack of mutual understanding and clarity in the relationship.

Souls of Sirius have a tendency to be oriented towards the future, and do not like to be focused on the past. They become defensive when they are forced by others to focus on the past. This is due to the fact that formerly very and emotions are preferred to be held in, denied or suppressed, instead of sharing them at the moment of happening. As a result, there may be large amounts of old emotions that need to be addressed so that they can be released. Sirius's people do not like confrontations or overt expressions of anger, but forced into an argument they defend themselves and their convictions fiercely. This is even more emphatic as the sense of honor of themselves or of their loved ones. One of the lessons many people have chosen from Sirius to work on in this life is the importance of letting go of old pain, and of forgiveness of oneself and others to be able to continue.

Souls of Sirius have a very unique and strong sense of humor, which is often only visible when they are together with people they trust and where they feel at ease. Some people can see Sirius as dreamers. This is because of their active and lively inner life. This can cause forgetfulness and a tendency not to pay attention to trivial 3D things in the present. At times they will seem uninterested, not observant, but in reality they are simply somewhere else. They do not realize that others can not be aware of their inner activity, because they seem calm and calm and reserved on the outside - but there is a lot of activity IN them.