DNA onderzoek

DNA24 Onderzoek-project versterking van het immuun-systeem

Het immuun-systeem van de mens

Het herstellend vermogen van ieder mens zorgt in veel gevallen dat ziekte verdwijnt en dat we na verloop van tijd weer gezond verder leven. Dit herstellend vermogen is echter niet altijd in staat om alles op te lossen. Dan ontstaat een ziekte-proces. Er is echter al geruime tijd “iets aan de hand” in het lichaam. Pas wanneer door symptomen duidelijk wordt dat er sprake is van ziekte gaan we naar de dokter.

Het ontstaan van het idee

Inmiddels meer dan 10 jaar geleden bleek bij toeval dat door medicijnen die kinderen met AIDS in USA kregen, het DNA muteerde. Van 20 codons actief (van de 64 codons), ging het naar 24 codons actief. Dit was een soort bijwerking. Niet alleen verdween aids, ook bleek het immuun-systeem zo sterk dat deze kinderen helemaal niet meer ziek werden.

Dit onderzoek-project DNA24

Het onderzoek-project is bedoeld om het immuun-systeem bij een controle-groep zo krachtig  mogelijk te maken, als het kan zodanig dat 24 codons in het DNA actief worden. De Sirius Energie Methode SEM wordt daarvoor toegepast.

Door 24 codons in het DNA van mensen actief te krijgen wordt het immuun-systeem zodanig sterk, dat ziekte geen kans meer heeft. Voordat een ziekte-proces op gang komt heeft het immuun-systeem het al opgelost.

Aanpak van het onderzoek

Tijdens het project wordt bij 5.000 tot 10.000 mensen Sirius Energie met SEM  gestuurd om de 24 codons in het DNA te activeren. Met behulp van de grote piramide in Langedijke wordt door een wisselende groep mensen die met SEM kunnen werken maandelijks energie gestuurd.

Door gebruik van deze piramide (3-zijdig=tetraëder), wordt de energie 9.000 keer versterkt. De totale kracht is het kwadraat van het aantal (mensen + Helpers) x 9.000.

Sinds het voorjaar van 2017 hebben docenten die voldoende mensen hadden opgeleid een kartonnen piramide kunnen ontvangen, voorzien van een afbeelding, afm. 65cm. Die kan in de kamer op tafel worden geplaatst. Maandelijks wordt een netwerk gevormd van alle piramides. Zo kunnen mensen uit heel Nederland hieraan meedoen en wordt de kracht nog veel groter.

 Voorwaarde voor deelname aan het project

Als voorbereiding is het nodig dat de mensen die de energie ontvangen een sirius-sessie volgen en daardoor weten wat deze methode inhoud en het ook zelf kunnen gaan toepassen. Zij kiezen zelf dat ze vrijwillig meedoen aan het project.

Uitwisseling resultaten via Facebook

Deelnemers kunnen via een besloten Facebook-groep ervaringen uitwisselen die betrekking hebben op dit onderzoek. Het gaat over veranderingen en/of verbeteringen bij ziekte, gezondheid, snelheid van herstel en medicatie-gebruik.

Controle na 3 jaar

 

Uitgezocht gaat worden of er bij een Universiteit belangstelling bestaat om het DNA van deelnemers te onderzoeken, op basis van een steekproef-selectie, zodat vastgesteld kan worden of de 24 codons actief zijn bij die mensen.

Sirius Energie en DNA

De Sirius Energie Methode die sinds 21 november 2012 wordt verspreidt, door het aan iedereen (die dat wil) te leren toepassen, is de reden dat bij vele mensen ziekten verminderen, verdwijnen en worden voorkomen.

Door de Sirius Energie Methode toe te passen met behulp van de piramides zoals dat wordt gedaan sinds voorjaar 2017 wordt “herstelcapaciteit” van het DNA in de cellen versterkt. Ook als het herstellend vermogen (tijdelijk) was geblokkeerd. De energie van

Sirius Energie werkt rechtstreeks op de energie van het DNA in de cellen. De werking van SEM kan ook de verklaring zijn dat velen mentale verbetering ervaren/melden, bijvoorbeeld bij een burn-out.

Wij gaan echter nog een stap verder door het (experimenteel, sinds 26-10-2017) activeren van 24 codons (in plaats van 20) van de 64 codons in het DNA. Daardoor is het zo krachtig dat alle beginnende verstoringen, die zich in een later stadium zouden manifesteren in de vorm van ziekte-processen, tijdig worden “gecorrigeerd”

Zie ook de boeken van Drunvalo Melchizedek over ervaringen met DNA waarbij 24 codons actief zijn. Hij schreef: "Bij kinderen in USA die AIDS hadden werd het immun systeem zo sterk dat AIDS verdween en dat zij nooit meer ziek werden".

DNA en wetenschap

De Duitse professor F.A. Popp, geboren in 1938 en nog in leven heeft veel onderzoek gedaan naar ondermeer biofotonen. Het gaat er daarbij om dat het DNA van celkernen de bron bevatten van biofotonen-straling. De celprocessen worden gereguleerd door zwakke coherente Electro Magnetische straling.

Popp beschrijft ook het zogenaamde “foto repair effect”dat bij alle biologische organismen aantoonbaar is. Dit verschijnsel komt hierop neer, dat een beschadigde cel, zich in korte tijd weer herstelt nadat het met een zeer zwakke dosis door het DNA uitgezonden UV-straling bestraald wordt.

Er is heel veel meer info te vinden over prof. Popp op internet.

Deze uitleg over DNA, foto-repair en electro-magnetische straling maken duidelijk dat herstel van “verstoringen” in cellen mogelijk is. Soms blokkeert het herstellend vermogen, aldus Popp..

DNA24 project is a study project in the Netherlands.

Sirius Energy and DNA

The Sirius Energy Method, which is distributed since 21 November 2012, by applying it to everyone (who wants it), is the reason that in many people diseases are reduced, disappeared and prevented.

By applying the Sirius Energy Method using the pyramids as it is done since spring 2017, "recovery capacity" of the DNA in the cells is enhanced. Even if the restorative power was (temporarily) blocked. The energy of Sirius works directly on the energy of the DNA in the cells. The effect of SEM can also be the explanation that many people experience / report mental improvement, for example with a burn-out.

However, we go a step further by activating 24 codons (instead of 20) of the 64 codons in the DNA (experimental, since 26-10-2017). This makes it so powerful that all beginning disturbances, which would manifest themselves in the form of diseases at a later stage, will be "corrected" in time.

See also Drunvalo Melchizedek's books on experiences with DNA in which 24 codons are active. He wrote: "In children in the USA who had AIDS, the immune system became so strong that AIDS disappeared and they never became ill again".

DNA and Sience

The German professor F.A. Popp, born in 1938 and still alive has done a lot of research on, among other things, biophotons. The point is that the DNA of cell nuclei contains the source of biophoton radiation. The cell processes are regulated by weak coherent Electro Magnetic radiation.

Popp also describes the so-called "photo repair effect" that is demonstrable in all biological organisms. This phenomenon comes down to the fact that a damaged cell recovers in a short time after the UV radiation emitted by the DNA with a very weak dose is irradiated.

There is a lot more info about Prof. Popp on the internet.

This explanation about DNA, photo-repair and electro-magnetic radiation makes it clear that restoration of "disturbances" in cells is possible. Sometimes the restoring ability blocks, says Popp.