Mediteer voor Inzichten

Als je een boek “op je pad” krijgt, dat informatie bevat over methoden, technieken, therapiën, denkwijzen, inzichten of onderzoeken. Ga er dan eens voor zitten en mediteer daarover.

Wellicht krijg je net als dat bij mij gebeurde ook inzichten, dat het met de Sirius Energie Methode op een eenvoudiger manier kan. Dit gebeurt vaker. Het staat je vrij om daarmee te experimenteren.

Zo kun je wellicht voor jezelf en voor anderen van betekenis zijn.

Insight and inspiration

If you read a book with information about methods, techniques, therapies, ways of thinking, insights or research.

Then sit down and meditate on it.

Perhaps you will also get insights, as happened to me, that the Sirius Energy Method can be done in a simpler way.

This happens more often.

You are free to experiment with that.

In this way you can be of significance to yourself and others.

Zonsverduistering

Zonsverduistering in 1999

Op 11 augustus 1999 was de laatste grote zonsverduistering, die te zien was als gedeeltelijke verduistering in Nederland. In ondermeer Frankrijk was toen de volledige verduistering evenals in vele andere landen in Europa en het midden-oosten. Ik was er in de jaren daarvoor nogal mee bezig en las in diverse boeken voorspellingen over te verwachten rampen en zelfs over het vergaan van de aarde. Dat heb ik toen op mijn manier onderzocht en er een klein boekje over geschreven, dat ik gratis uitdeelde aan mensen om ze gerust te stellen. De samenstand in een kruisvorm was in combinatie met de verduistering van de zon bijzonder.

Spiritueel centrum

Precies 1 jaar voor die zonsverduistering, op 11 augustus 1998, opende ik een spiritueel centrum aan de Condorweg in Apeldoorn, onder de naam Direct Centre. Het was in een verbouwd oud schoolgebouw. Ik verhuurde er ruimten aan therapeuten en er werden lezingen, workshops en cursussen gegeven.

Bewolking

Op de 11e augustus 1999 was het bewolkt. In mijn HUE opleiding had ik geleerd om wolken weg te sturen. Dat heb ik toen ruim een uur voor de verduistering gedaan en de wolken verdwenen, aan de horizon waren nog wel wolken te zien, maar boven Apeldoorn was het helder. Ongeveer een uur na de verduistering was het weer helemaal bewolkt. In het grootste deel van Nederland was weinig te zien geweest van de verduistering.

De periode na de verduistering in 1999

In de periode na de verduistering heb ik geleerd, dat niet op het moment van de verduistering de rampen gebeuren, maar in de maanden daarna. Dat begon op 17 augustus 1999 met de grote aardbeving in Turkije. Met een klein groepje mensen stuurden wij die dag nog energie naar Turkije om de slachtoffers te helpen. Toen hoorde ik in mijn hoofd Griekenland-Griekenland-Griekenland. Ik begreep het niet, vroeg de aanwezigen of zij iets hadden gehoord daarover, nee dus. De volgende dag was toen de aardbeving in Griekenland…. ik besefte dat ik vooraf een signaal had gekregen, maar had dat niet begrepen. Er volgden nog vele natuur-rampen, we konden het niet altijd voorkomen, maar naar mijn gevoel wel de gevolgen verminderen. Er volgde een periode van ruim 2 jaar van veel inzichten en boodschappen, die werden op de band opgenomen en vervolgens door mij uitgewerkt. Ik raakte voor het eerst in trance en vertelde dan van alles, dat herhaalde zich regelmatig. De informatie kwam van Hogere Wezens.

In 2004 heb ik een boek geschreven waarin alle boodschappen zijn opgenomen. Uit de ontvangen informatie ontwikkelde ik een methode om RSI te behandelen. Dat heb ik diverse jaren gedaan bij grote bedrijven. Al met al was het een omwenteling in mijn leven.

Solar eclipse in 1999

On August 11 1999 was the last major eclipse, which was seen as partial embezzlement in the Netherlands. In France, for example, was the complete eclipse as well as in many other countries in Europe and the Middle East. In the years before I was quite busy with it and I read predictions about expected disasters and even about the perishing of the earth in various books. I studied that in my own way and wrote a small book about it, which I distributed to people for free to reassure them. The conjunction in a cross form was special in combination with the darkening of the sun. Spiritual center Exactly 1 year before that eclipse, on August 11, 1998, I opened a spiritual center at the Condorweg in Apeldoorn, under the name Direct Center. It was in a converted old school building. I rented spaces to therapists and lectures, workshops and courses were given. Cloud cover The 11th August 1999 it was cloudy. In my HUE education I had learned to send clouds away. I did that more than an hour before the eclipse and.... the clouds disappeared, on the horizon clouds could still be seen, but above Apeldoorn it was clear. About an hour after the eclipse it was completely cloudy again. In the greater part of the Netherlands there was little to see of the eclipse. The period after the eclipse in 1999 During the period after the eclipse I learned that the disasters do not happen at the moment of the eclipse, but in the following months. That began on 17 August 1999 with the major earthquake in Turkey. With a small group of people we sent energy to Turkey that day to help the victims. Then I heard in my head Greece-Greece-Greece. I did not understand..., asked the attendees if they had heard anything about it, nobody had. The next day was the earthquake in Greece .... I realized that I had received a signal in advance, but I did not understand. Many natural disasters followed, we could not always prevent it, but in my opinion it did reduce the consequences. A period followed during more than 2 years of many insights and messages, which were recorded on the tape and then worked out by me. I got into a trance for the first time and then told about everything; this often happened again. The information came from Higher Beings. In 2004 I wrote a book in which all messages were recorded. From the information received I developed a method to treat RSI. I have done that for several years at large companies. All in all it was a revolution in my life.