Ontwikkelingen in SEM

2013 en 2014 verspreiding in Noord Nederland, opleiding eerste docenten

2014 plaatsing en ingebruikname grote piramide 1,69m in Langedijke

2015 inzet Facebook en verspreiding over heel Nederland, opleiding meer docenten

2015 start onderzoek DNA24 project

2016 verdere verspreiding

2017 ontwikkeling en verspreiding netwerk van piramides 65cm voor docenten

2017 DNA24 activatie met piramide in één keer

2018 nieuwe website met complete info

2018 vernieuwde docenten opleiding

2019 zelfstudie pakket in Engels en NL download

Ruim 1900 mensen hebben sinds 21-11-2012 geleerd om SEM toe te passen, velen hebben ervaren dat het bijdraagt aan gezondheid, welzijn, bewustwording en het eigen levenspad.

SEM development since 2012

2013 and 2014 distribution in the Northern Netherlands and training first teachers

2014 placement 1,69m pyramid in Langedijke

2015 deployment of Facebook and distribution throughout the Netherlands, training more teachers

2015 start of research DNA24 project

2016 further distribution

2017 development network of pyramids 65cm for teachers

2017 DNA24 activation with pyramid in one go

2018 new website with complete info

2018 renewed teacher training

 

More than 1900 people have learned to apply SEM since 21-11-2012, many have experienced that it contributes to health, well-being, awareness and their own life path.