Planetair jaar 26-7-2015

Sirius, de zon, de aarde, de Leeuw-Poort en Planetair Nieuwjaar

Het einde van juli wordt gevierd als het planetaire Nieuwjaar. Door veel Wijzen van de oude tijd werd dit gezien als het moment dat er op aarde een belangrijke nieuwe cyclus van ontwikkelingen begint. Deze periode werd ook geassocieerd met wat bekend stond als de “Leeuw-Poort”,  wanneer het sterrenbeeld Leeuw in lijn stond met de piramides van Gizeh. Maar je kunt je afvragen, waarom is dat belangrijk voor mij in het jaar 2015 ?

Dit is omdat het planetaire Nieuwjaar wordt gevierd op het moment dat Sirius in de ochtend aan de hemel verrijst op het zelfde moment en (vanaf de aarde gezien) dichtbij de locatie van onze zon. Het is de periode wanneer de aarde 2 zichtbare “zonnen” aan de hemel heeft. De ene zon is goud en de andere is blauw. Deze samenstand (=conjunctie) van beide sterren is de viering van de lange verbinding tussen de aarde, de zon en het Sirius stelsel.

Voor de beschaving die zich, na de val van Atlantis, vestigde in de Nijl delta in het oude Egypte **, was de opkomst van Sirius ook het teken dat het in Centraal Afrika ging regenen en dat de Nijl daardoor buiten haar oevers ging treden. De vlaktes van Egypte overstroomden zodat gewassen verbouwd konden worden.

** Zoals tijdens de sirius-sessies wordt verteld zagen de Atlantiërs aan de horizon de driehoek van licht, die wordt gevormd als de zon en sirius tegelijk opkomen. Zij zagen dat als een teken van God, als de richting waarin zij moesten trekken om het land te vinden waar zij verder konden leven. Zij kwamen uiteindelijk in de Nijldelta en vestigden zich daar.

Sirius is lang een bepalend licht en kracht geweest in de evolutie van de aarde. Vele krachtige Meesters kwamen van Sirius naar de aarde om de Mensheid te helpen, en zij werden gezien als “goden”. Deze Meesters waren ondermeer bekend als Isis en Osiris. Die brachten de kennis van landbouw. Ze kwamen ook om het oude Egyptische volk te leren, hoe zij kun kennis konden terug krijgen na de catastrofe van Atlantis.

En nu, in deze tijd, zijn de Meesters van Sirius terug op aarde, zo wordt verteld, om ons te helpen. Het gaat nu om de afstemming van onze trilling op die van het komende diamanten licht, dat zorgt voor de verhoging van de trilling van onze planeet en de mensheid.

Onze zon en Sirius

De Meesters van Sirius brachten met de energie van de zon en van Sirius het oude Egyptische volk ook kennis bij. Om hen te herinneren wie zij waren en hoe zij verder zouden gaan. De Meesters leerden hen de beginselen van innerlijke ontwikkeling. Deze kennis werd vastgelegd op papyrus rollen, en op de muren van piramides en tempels. Dat alles herinnert ons er aan, dat onze lichamen van de aarde komen, maar onze zielen van de sterren.

In de afgelopen jaren, zijn we hierdoor ook bewust geworden dat alles energie en trilling is en dat het verhogen van ons bewustzijn er op neer komt, dat wij ons afstemmen op de trillingen uit het kosmisch hart en het Galactisch centrum. Zo worden de trillingen van onze lichtlichamen, onze fysieke lichamen en het DNA verhoogd.

De Meesters van Sirius waren de eersten die ons leerden over het “Chistusbewustzijn”. De gouden trilling was Goddelijk licht en het droeg de energie van goddelijke liefde en mededogen. Toen de mens zichzelf open stelde voor overdrachten van het goddelijk Licht en het ontvangen van codes van het Licht kon het bewustzijn worden verhoogd. Door het gouden Licht te omarmen werd het Lichtlichaam en het hoger bewustzijn geactiveerd.

De eerste Meesters van Sirius van het Christusbewustzijn waren Isis en haar partner Osiris.  De tweede Meesters van Sirius waren Jezus en zijn partner Maria Magdalena. Samen belichaamden zij de mannelijke en vrouwelijke Goddelijke trillingen van het Christusbewustzijn.

De blauwe zon was Sirius, de drager van de trilling van het sirius-stelsel.  De opkomst van de blauwe zon was het teken van het begin van een nieuwe cyclus van licht, liefde en steun van de Meesters van Sirius op het pad van de evolutie. Daarna konden de Aardse mensen grote zegeningen en overvloed verwachten in hun leven.

Dit onderricht ging verloren doordat in het oude Egypte de heilige taken van de Meesters werden verstoord door corrupte priesters die een machtsmiddel vonden door manipulatie van seksuele energie. Deze wereld is een gebied van vrije wil en de mensheid werd achtergelaten, de Meesters van Sirius trokken zich terug uit Egypte.

De komst van Jezus en Maria Magdalena vormde een nieuwe kans om de gouden trilling op de aarde te vestigen. In eerste instantie werd dit bereikt, na de dood van Jezus, door Maria Magdalena, die de leer naar Frankrijk en Europa bracht. Maar weer eindigde het door corrupte priesters, die de lijn van Maria Magdalena in de 12e eeuw met een kruistocht stopten.

2015

In 2015 krijgen we de mogelijkheid de gouden trilling te integreren in onze innerlijke ontwikkeling.  De blauwe zon vertegenwoordigt de liefde en steun van hoogontwikkelde Lichtwezens die zijn geïncarneerd op de aarde en die het bewustzijn op andere manieren hebben begeleid om dit moment van diepgaande verandering te bereiken.

De Leeuw-Poort

Bij het begin van het planetaire Nieuwjaar op 26 juli, opent zich een krachtige Poort, die het mogelijk maakt om nieuwe Licht codes in de netwerken van de aarde te laten stromen. De energie van Leeuw is belangrijk in deze Poort. Leeuw betekent ook spirituele  kracht en Jezus stond bekend als de “Leeuw van Judah”, als de vertegenwoordiger van de meesters van Sirius op de aarde.

Dus de “Leeuw-poort” is het moment dat de Poort zich opent om nieuwe codes en nieuwe informatie door te laten, die het “plan” voor het nieuwe jaar vormen. In hiërogliefen van het oude Egypte, werd de poort vertegenwoordigd door twee leeuwen die tegenover elkaar staan. Ze stonden bekend als de leeuwen van gisteren en van morgen, en natuurlijk was het “vandaag” dat door de poort stroomde. Het oneindige “NU” van dit moment, dat kan worden ervaren als stroom van creativiteit en zegeningen. De Leeuw-Poort opent op 26 juli, bereikt de climax op 8 augustus en sluit op 12 augustus.

Dus op dit moment zijn er vele einden en nieuwe beginnen die meegaan op de stromen van Licht die door de “Leeuw-Poort” komen. Wees niet verdrietig of boos als dit een intense periode is, het is zo de bedoeling. De kracht van nieuwe zegeningen verwijdert datgene wat niet langer nodig is, zodat het nieuwe kan worden verankerd en zegeningen zullen volgen.

Meesters van Sirius

Nu we in dit prachtige proces zijn van innerlijke groei en bewustwording  naar hogere trilling, worden we eens te meer geholpen en bijgestaan door Meesters van Sirius. Maar deze keer niet in een rol van “goden”. We groeien in onze eigen kracht, de Meesters worden gezien als gidsen en helpers, in plaats van “goden”.

Als we de Goddelijke Vlam in onszelf herkennen en als we de hogere trillingen belichamen, dan begrijpen we dat de aarde is “verhoogd” naar een nieuw nivo, waar de Meesters van Sirius kunnen worden geraadpleegd als “sterren familie”, maar dat we onze eigen evolutie ter hand moeten nemen door onze intenties en keuzes. De Meesters zijn hier om ons te helpen herinneren wie we zijn en ons stap voor stap te helpen in onze kracht te komen.

Deze tijd van het planetaire Nieuwjaar en de “Leeuw-Poort”  is een goed moment om deze waarheid te omarmen en de stap te zetten als verhoogde mensen. Als zielen van de Nieuwe Aarde die de belichaming zijn van alle hogere trillingen van het Licht die ons zijn gegeven door de Meesters van Sirius voor onze spirituele en fysieke evolutie op aarde.

Planetary New Year

Sirius, the sun, the earth, the Lion Gate and Planetary New Year

26th of July is celebrated as the planetary New Year. By many wise people of the old time this was seen as the moment that an important new cycle of developments begins on earth. This period was also associated with what was known as the "Lion Gate" when the constellation of Leo was in line with the pyramids of Giza. But you may wonder, why is that important for me in the year 2015? This is because the planetary New Year is celebrated at the moment that Sirius rises in the morning at the same time and (seen from the earth) near the location of our sun. It is the period when the earth has 2 visible "suns" in the sky. One sun is gold and the other is blue. This conjunction (= conjunction) of both stars is the celebration of the long connection between the earth, the sun and the Sirius system. For the civilization that, after the fall of Atlantis, settled in the Nile delta in ancient Egypt **, the rise of Sirius was also the sign that it was raining in Central Africa and that the Nile was going to step outside its banks. The plains of Egypt flooded so that crops could be grown. ** As told during the Sirius sessions, the Atlanteans saw on the horizon the triangle of light that is formed when the sun and Sirius rise simultaneously. They saw that as a sign of God, as the direction in which they had to go to find the land where they could live on. They eventually came to the Nile delta and settled there. Sirius has long been a defining light and force in the evolution of the earth. Many powerful Masters came to Earth from Sirius to help Mankind, and they were seen as "gods." These Masters were known as Isis and Osiris. They brought the knowledge of agriculture. They also came to teach the ancient Egyptian people how to regain knowledge after the catastrophe of Atlantis.

And now, in this time, the Masters of Sirius are back on earth, so it is told to help us. It is now the tuning of our vibration to that of the coming diamond light, which causes the increase of the vibration of our planet and humanity. Our sun and Sirius The Masters of Sirius also brought knowledge to the ancient Egyptian people with the energy of the sun and of Sirius. To remind them who they were and how they would go further. The Masters taught them the principles of inner development. This knowledge was recorded on papyrus scrolls, and on the walls of pyramids and temples. All that reminds us that our bodies come from the earth, but our souls from the stars. In the past years, we have also become aware that everything is energy and vibration and that raising our consciousness means that we are attuned to the vibrations from the cosmic heart and the Galactic center. Thus the vibrations of our light bodies, our physical bodies and the DNA are increased. The Masters of Sirius were the first to teach us about the "Chistus consciousness". The golden vibration was divine light and it carried the energy of divine love and compassion. When man opened himself to transfers of the divine Light and receiving codes from the Light, consciousness could be increased. By embracing the golden Light, the Lightbody and the higher consciousness were activated. The first Masters of Sirius of the Christ consciousness were Isis and her partner Osiris. The second Masters of Sirius were Jesus and his partner Mary Magdalene. Together they embodied the male and female Divine vibrations of the Christ consciousness. The blue sun was Sirius, the carrier of the vibration of the sirius system. The rise of the blue sun was the sign of the beginning of a new cycle of light, love and support from the Masters of Sirius on the path of evolution. Then the Earth people could expect great blessings and abundance in their lives. This teaching was lost because in ancient Egypt the holy duties of the Masters were disturbed by corrupt priests who found a means of power through manipulation of sexual energy. This world is an area of ​​free will and mankind was left behind, the Masters of Sirius withdrew from Egypt. The coming of Jesus and Mary Magdalen was a new opportunity to establish the golden vibration on the earth. In the first instance, this was achieved, after the death of Jesus, by Mary Magdalene, who brought the teachings to France and Europe. But again it ended by corrupt priests who stopped the line of Mary Magdalene in the 12th century with a crusade.

2015

In 2015 we will be able to integrate the golden vibration into our inner development. The blue sun represents the love and support of highly developed Light Beings who have incarnated on the earth and who have guided consciousness in other ways to achieve this moment of profound change.

The Lion Gate

At the beginning of the planetary New Year on July 26, a powerful Gate opens, making it possible to let new Light codes flow into the networks of the earth. The energy of Leo is important in this Gate. Leo also means spiritual power and Jesus was known as the "Lion of Judah", as the representative of the masters of Sirius on earth. So the "Lion Gate" is the moment that the Gate opens to pass on new codes and new information that form the "plan" for the new year. In hieroglyphics of ancient Egypt, the gate was represented by two lions standing opposite each other. They were known as the lions of yesterday and tomorrow, and of course it was "today" that flowed through the gate. The infinite "NOW" of this moment, that can be experienced as a flow of creativity and blessings. De Lion-Gate opens on 26 July, reaches the climax on 8 August and closes on 12 August. So at this moment there are many ends and new beginnings that go along with the streams of Light coming through the "Lion Gate". Do not be sad or angry if this is an intense period, it is the intention. The power of new blessings removes that which is no longer needed so that the new can be anchored and blessings will follow. This teaching was lost because in ancient Egypt the holy duties of the Masters were disturbed by corrupt priests who found a means of power through manipulation of sexual energy. This world is an area of ​​free will and mankind was left behind, the Masters of Sirius withdrew from Egypt. The coming of Jesus and Mary Magdalen was a new opportunity to establish the golden vibration on the earth. In the first instance, this was achieved, after the death of Jesus, by Mary Magdalene, who brought the teachings to France and Europe. But again it ended by corrupt priests who stopped the line of Mary Magdalene in the 12th century with a crusade.

 

Masters of Sirius

Now that we are in this wonderful process of inner growth and awakening to higher vibration, we are once again assisted and assisted by Masters of Sirius. But this time not in a role of "gods". We grow in our own strength, the Masters are seen as guides and helpers, instead of "gods". If we recognize the Divine Flame within ourselves and if we embody the higher vibrations, then we understand that the earth has been "raised" to a new level, where the Masters of Sirius can be consulted as "star family", but that we have our own to have to deal with evolution through our intentions and choices. The Masters are here to help us remember who we are and to help us step by step in our strength. This time of the planetary New Year and the "Lion Gate" is a good time to embrace this truth and to take the step as a heightened person. As souls of the New Earth that are the embodiment of all higher vibrations of the Light given to us by the Masters of Sirius for our spiritual and physical evolution on earth.