Energie sturen

Kort voor de zonsverduisteringen is sinds 2015 energie gestuurd naar de schaduw-streep die over de aarde valt. Dit om natuur-rampen op de aarde te verminderen of voorkomen. In de gevallen dat dit werd gedaan gebeurden in die gebieden geen opvallende dingen, die verband zouden kunnen houden met de zonsverduistering. Zie tekst bij 20-3-2015 voor uitgebreide info.

2 juli 2019

Vanaf 19.24u over het Zuiden van de Stille Oceaan, Chili, Argentinië.

 

 

verduistering duurt 4,5 minuut en verschuift van Stille Oceaan naar Chili/Argentinië. max breedte ongeveer 200 km

11-8-2018

Gedeeltelijke zonsverduistering

 

Op 10 aug om 19.45u stuurden we Sirius Energie om de aarde te helpen. 

21-8-2017 USA

Totale zonsverduistering 21 aug 2017  ongeveer 17.00u tot 19.00 UT

 

 

26-2-2017 Argentinië

Ringvormige eclipse, Chili, Argentinië en Angola

20-3-2015 IJsland

Zonsverduistering 20 maart 2015

Meditatie op 18 maart

Op woensdag-avond 18 maart 2015 is vanaf 19.30u door een groep gemediteerd bij en met behulp van de piramide/tetrader in de tuin van mij,  Bert van der Beek in Langedijke (Frl) De tetreader is een 3-zijdige piramide. Er waren 17 mensen een schedel van edelsteen met de naam Godfried. De mensen hadden allen geleerd om volgens de SEM Sirius Energie Methode energie te zenden/sturen met C6 = chakra 6 = derde oog. Dit hebben zij geleerd in de periode tussen november 2012 en maart 2015, in één sessie, die maximaal 1 avond of ochtend duurde.

Veel mensen die op 18 maart aanwezig waren, hebben een spirituele ontwikkeling doorgemaakt, door diverse opleidingen en activiteiten. Een aantal werkt als medium of als therapeut.

De 3-zijdige piramide / tetreader

De piramide werd begin 2014 geplaatst en in gebruik genomen. Een dorpsgenoot uit Langedijke, die als werktuigbouwkundige werkt, zorgde voor het ontwerp met de computer en het, bij een bedrijf in Hoogeveen, laten uitsnijden van de 3 aluminium platen. De informatie over afmetingen en uitvoering ontving ik in meditatie omstreeks 2003. Op een zaterdag heeft mijn dorpsgenoot met mijn hulp de piramide in elkaar gezet en op de plek gezet. In de piramide zit een led-lamp die verschillende kleuren licht kan geven. Het licht schijnt dan ’s avonds door de gleuven die in de 3 platen zijn gesneden met behulp van laser. De lamp is geleverd door een installateur uit het dorp en was de eerste van deze soort.

Functie van de piramide

De functie van de piramide is het versterken van de energie, die wordt ontvangen tijdens meditatie of wordt gestuurd met C6. Soms gebruik ik de piramide alleen, soms met andere mensen samen. De kracht bij het sturen is het kwadraat van het aantal (mensen+Helpers) x 9000. Iemand rekende uit dat deze vorm en afmeting de energie  9000 keer versterkt die er in wordt gestuurd

De kracht van de energie

Op 18 maart waren we dus met 18 verzameld “om” de piramide, die in een stenen cirkel is geplaatst op glazen blokken. De kracht die avond was dus 18 x 18 x 9000 = 2,9 miljoen. Oftewel alsof zoveel mensen persoonlijk en zonder piramide, los van elkaar, tegelijk energie sturen… Dat het combineren van energie een dergelijk effect heeft is ook beschreven in het boek “De Meesters van het Verre Oosten”.

Wat is de zonsverduistering

Ik ben die avond begonnen met een uitleg over de zonsverduistering. De maan staat dan tussen de zon en de aarde, waardoor een strook over de aarde even geen zonlicht ontvangt, het wordt donker. In het gebied waar geen 100% verduistering plaats vind neemt het licht af en reageert meestal de natuur, ondermeer te merken doordat de vogels stil worden. We kunnen een zonsverduistering bekijken door een speciale eclips-bril (lang) of door een CD-tje (even kort). Rechtstreeks in de zon kijken kan schade aan de ogen veroorzaken, soms worden mensen daardoor bijna blind.

Het energie sturen op 18 maart.

Op basis van mijn ervaring in 1999 en daarna weet ik dat de gebieden, waar de 100% verduistering als het ware een schaduw-streep over de aarde trekt, de gevolgen het sterkst ondervinden. Daarom besloot ik nu vooraf energie te gaan sturen. Een strook die vooral over de Oceaan loopt, tussen IJsland en Schotland, over de Far Ör eilanden, tot aan de Noordpool. Oftewel vulkanen op IJsland, hoge golven van de Oceaan, ijs dat kan afbrokkelen van de pool en wie weet wat meer…

Op de avond van 18 maart bij het sturen van de energie hebben we ook nog enkele andere doelen energie gestuurd, omdat er een mooie grote groep aanwezig was. Godfried had mij vooraf doorgegeven dat de kracht nu groot genoeg was.

Zo stuurden we energie om de terreur van IS te stoppen. Verder energie naar alle mensen in Nederland om in het DNA 24 codons te activeren, zodat het immuun systeem heel krachtig wordt.

De aanwezigen voegden daar nog aan toe:

-  alle vluchtelingen uit Syrië (dat werden alle vluchtelingen op de aarde)

-  politici in Nederland met de intentie dat ze gaan samenwerken in plaats van elkaar te bestrijden.

Godfried

Op 17 maart kreeg ik de schedel voor een paar dagen van een student die voor de docenten-training SEM bij mij kwam. Zij had hem enige tijd geleden opgehaald uit Zuid-Frankrijk. Hij is intelligent en krachtig, dat kan ik voelen en hij maakt dingen duidelijk aan mij of geeft “opdrachten”. Hij wordt de 20e na de zonsverduistering weer opgehaald.

 

Hij wil op de 18e na het energie sturen even boven de punt van de piramide worden gehouden, dat doe ik. Aanwezigen zien dan veel energie stromen, de schedel wordt warm in mijn handen.

 

20 maart 2015.

Vanaf ’s morgens 8.15u begin ik te schrijven, voorgaande tekst over de aanloop naar de zonsverduistering en verdere informatie wil ik opschrijven om het niet te vergeten, want er gebeurt veel in mijn beleven.

Het is bewolkt ! Om 8.30u ga ik bij de piramide zitten om de wolken met energie weg te sturen, later blijkt dat het niet lukt. Het gaat om de informatie te ontvangen en niet om het te kunnen zien…

De mail die ik verstuurde naar mensen die met SEM kunnen werken, leverde enkele reacties op. Ik kreeg een tip over het boek “Kosmos van de ziel” geschreven door Patricia Cori. Daarin wordt ook de naam van een Amerikaan met de naam Richard Hoagland genoemd. Het boek bestelde ik direct en ontving het 19 maart al. Op de website van Hoagland vind ik info over zonsverduisteringen. Dan lees ik dat op 20 mei 2012 een zonsverduistering boven USA was. Enkele dagen daarna, de Pinksterdagen was ik op Ameland en ontving de eerste inzichten over het werken met de energie van Sirius (de grootste ster). Dat werd in de periode daarna uitgewerkt tot wat nu de SEM Sirius Energie Methode is en die vanaf november 2012 wordt verspreid en geleerd/overgedragen aan mensen in NL die dat willen. De plannen zijn er om het over de wereld te verspreiden, vanaf 2015, dat staat op dit moment te gebeuren… NU !

Ik besefte dat ik na die zonsverduistering ook weer info ontving in meditaties, die niet alleen voor mijzelf, maar voor velen van belang was.

In het boek “Kosmos van de ziel” las ik al enkele bladzijden en ik vind daarin ondermeer Sirius, Egypte, de sexuele energie… kortom allemaal extra info die past bij SEM. Het verder lezen moet nog even wachten. 

Ik ga die ochtend nog enkele keren bij de piramide zitten en ontvang inzichten en instructies. 
 

20-3-2015 Iceland

Solar eclipse 20 March 2015

 

On Wednesday-evening, March 18, 2015, a group is meditating at 19.30 with a pyramid / tetrader in my garden, Bert van der Beek in Langedijke (Frl).

The tetreader is a 3-sided pyramid.

There were 17 people a skull of gemstone called Godfried.

The people had all learned to send / send energy according to the SEM Sirius Energy Method with C6 = chakra 6 = third eye. They learned this in the period between November 2012 and March 2015, in one session, which lasted a maximum of 1 evening or morning.

Many people who attended on March 18 have undergone a spiritual development through various training and activities. Some work as a medium or as a therapist.

 

The 3-sided pyramid / tetreader

The pyramid was placed in early 2014 and taken into use. A village colleague from Langedijke, who works as a mechanical engineer, took care of the design with the computer and, at a company in Hoogeveen, cut out the 3 aluminum plates. I received the information about dimensions and execution in meditation around 2003. On a Saturday, my fellow villager, with my help, put the pyramid together and put it on the spot. In the pyramid is a LED lamp that can give different colors of light. In the evening the light shines through the slots cut into the 3 plates with the help of a laser. The lamp was supplied by an installer from the village and was the first of this kind.

 

Function of the pyramid

The function of the pyramid is to strengthen the energy that is received during meditation or is sent with C6. Sometimes I use the pyramid alone, sometimes with other people together. The power in steering is the square of the number (people + Helpers) x 9000. Someone calculated that this shape and size strengthens the energy 9000 times that is sent into it The power of energy So on 18 March we were gathered with "around" the pyramid, placed in a stone circle on glass blocks. The power that evening was 18 x 18 x 9000 = 2.9 million. In other words, as if so many people send energy simultaneously and without pyramid, apart from each other ... That combining energy has such an effect is also described in the book "The Masters of the Far East".

 

What is the solar eclipse

I started that evening with an explanation about the solar eclipse. The moon then stands between the sun and the earth, so that a strip over the earth receives no sunlight, it gets dark. In the area where there is no 100% eclipse, the light decreases and most of the time nature reacts, not least because the birds become quiet. We can view a solar eclipse by a special eclipse glasses (long) or by a CD (equally short). Looking directly into the sun can cause damage to the eyes, sometimes people become almost blind. The energy steering on 18 March.

 

Based on my experience in 1999 and afterwards, I know that the areas where the 100% embezzlement, as it were, draws a shadow line across the earth, are most affected by the consequences. That is why I decided to start sending energy in advance. A strip that mainly runs across the ocean, between Iceland and Scotland, across the Far Ör islands, to the North Pole. In other words volcanoes on Iceland, high waves of the ocean, ice that can crumble off the pool and who knows what more ... On the evening of March 18 2015 in sending the energy, we also sent some other goals energy, because there was a nice large group present. Godfried had informed me beforehand that the power was big enough now.

This way we sent energy to stop the terror of IS.

Further energy to all people in the Netherlands to activate 24 codons in the DNA, so that the immune system becomes very powerful.

The attendees added:

- all refugees from Syria (that became all refugees on the earth)

- politicians in the Netherlands with the intention that they will work together instead of fighting each other.

 

Godfried

On 17 March I got the skull for a few days from a student who came to me for the SEM teacher training course. She had picked him up some time ago from southern France. He is intelligent and powerful, I can feel that and he makes things clear to me or gives "assignments". He is picked up again the 20th after the eclipse.  

He wants to be held just above the top of the pyramid on the 18th after the energy sending, so I do. Attendees see a lot of energy flowing, the skull gets hot in my hands.  

 

March 20, 2015.

Starting at 8.15 am I start writing, previous text about the run-up to the solar eclipse and further information I want to write down not to forget, because a lot is happening in my experience. 

It's clouded ! At 8.30 a.m. I go to the pyramid to send the clouds away with energy, later it turns out that it does not work. It's about receiving the information and not being able to see it ... The mail that I sent to people who can work with SEM yielded some reactions. I received a tip about the book "Cosmos of the Soul" written by Patricia Cori. It also mentions the name of an American named Richard Hoagland. I ordered the book directly and received it on the 19th of March. On the website of Hoagland I find information about solar eclipses.....

Then I read that on May 20, 2012 a solar eclipse was over the USA. A few days later, the Whitsun days I was on Ameland and received the first insights about working with the energy of Sirius (the biggest star). In the period thereafter this was elaborated into what is now the SEM Sirius Energy Method and that will be distributed and taught / transferred from November 2012 to people in the Netherlands who want it. The plans are to spread it all over the world, from 2015, that is currently happening ... NOW!

I realized that after that solar eclipse I also received information again in meditations that were important not only to myself, but to many people. In the book "Cosmos of the soul" I read several pages and I find in it Sirius, Egypt, the sexual energy ... in short, all extra information that fits SEM.

Further reading has to wait. I go to the pyramid a few times that morning and receive insights and instructions.