DNA in cellen

Sirius Energie en DNA

De Sirius Energie Methode die sinds 21 november 2012 wordt verspreidt, door het aan iedereen (die dat wil) te leren toepassen, is de reden dat bij vele mensen ziekten verminderen, verdwijnen en worden voorkomen.

Door de Sirius Energie Methode toe te passen met behulp van de piramides zoals dat wordt gedaan sinds voorjaar 2017 wordt “herstelcapaciteit” van het DNA in de cellen versterkt. Ook als het herstellend vermogen (tijdelijk) was geblokkeerd. De energie van Sirius werkt rechtstreeks op de energie van het DNA in de cellen.

De werking van SEM kan ook de verklaring zijn dat velen mentale verbetering ervaren/melden, bijvoorbeeld bij een burn-out. 

Wij gaan echter nog een stap verder door het (experimenteel, sinds 26-10-2017) activeren van 24 codons (in plaats van 20) van de 64 codons in het DNA. Daardoor  is het zo krachtig dat alle beginnende verstoringen, die zich in een later stadium zouden manifesteren in de vorm van ziekte-processen, tijdig worden “gecorrigeerd”

Zie ook de boeken van Drunvalo Melchizedek over ervaringen met DNA waarbij 24 codons actief zijn. Hij schreef: "Bij kinderen in USA die AIDS hadden werd het immun systeem zo sterk dat AIDS verdween en dat zij nooit meer ziek werden". 

 

DNA in cells

Sirius Energy and DNA

 

The Sirius Energy Method, which is distributed since 21 November 2012, by applying it to everyone (who wants it), is the reason that in many people diseases are reduced, disappeared and prevented.

 

By applying the Sirius Energy Method using the pyramids as it is done since spring 2017, "recovery capacity" of the DNA in the cells is enhanced. Even if the restorative power was (temporarily) blocked. The energy of Sirius works directly on the energy of the DNA in the cells.

The effect of SEM can also be the explanation that many people experience / report mental improvement, for example with a burn-out.

 

However, we go a step further by activating 24 codons (instead of 20) of the 64 codons in the DNA (experimental, since 26-10-2017). This makes it so powerful that all beginning disturbances, which would manifest themselves in the form of diseases at a later stage, will be "corrected" in time.

 

See also Drunvalo Melchizedek's books on experiences with DNA in which 24 codons are active. He wrote: "In children in the USA who had AIDS, the immune system became so strong that AIDS disappeared and they never became ill again".