Structuur

Ieder object in het Universum heeft zijn eigen structuur, inclusief de mens. Men kan stellen dat de informatie-structuur het belangrijkst is en dat het menselijk lichaam afhankelijk is van de electromagnetische sturing van de structuur.

 

Iedere cel in het menselijk lichaam straalt in de vorm van een licht electromagnetische bol. Deze straling omvat informatie omtrent hoe de cellen functioneren, afhankelijk van hoe zij met elkaar communiceren. Gezonde cellen communiceren perfect met elkaar. 

 

Ieder mens zend vanuit het gehele lichaam een electromagnetische straling uit, deze omvat informatie net als de gewone radio, TV en ieder ander technisch apparaat dat informatie-dragende golven uitzend, terwijl de informatie zelf lagere frekwenties heeft.

Alle organen in het menselijk lichaam hebben hun eigen informatie frekwentie. 

 

De eerste stap van ziekte is een verstoring van de resonantie tussen de cellen en tussen de verschillende organen van het lichaam. Een ziekte die min of meer ernstig is, kan ontstaan wanneer de communicatie ernstig verstoord of verbroken is. Alle levende organismen zijn afhankelijk van een goed functionerende interne en externe communicatie.

 

Quantum geneeswijzen leren ons dat we communicatie-wezens zijn.

 

Verstoringen

Welke verstoringen kunnen optreden in de informatie frekwenties? Waarom komen ze voor ?

Onze eigen gedachten kunnen de informatie frekwenties verstoren en we beïnvloeden onze eigen organen als we daarmee in resonantie komen. Maar hoe ontstaat resonantie met ons lichaam ?

Natuurlijk met behulp van emoties. Als iemand zich bijvoorbeeld zorgen maakt over de maag en dit vaak genoeg doet, zal dit eventueel het maag-darm-kanaal verstoren. Zorgen zijn tegelijkertijd emoties en zelfs informatie, als zij gedurende langere tijd voortduren, kunnen ze ziekte tot gevolg hebben. Negatieve gedachten over jezelf en je lichaam veroorzaken sterke emoties. Dit is de oorzaak dat wanneer gedachten met angst worden vermengd, dit een negatieve invloed heeft op onze structuur en zij onbewust in resonantie komen met de organen in het lichaam en dat er problemen kunnen ontstaan. Het is uiterst belangrijk dat iedereen bewust is van dit feit.

Onze eigen gedachten hebben de grootste invloed op onze eigen gezondheid, zij kunnen onze informatie structuur verstoren.

Relaties en communicatie met anderen is natuurlijk ook informatie. Als je een conflict hebt met anderen, dan vormt dat informatie die je pijn doet.

De media vormen een andere bron van verstoring. In de media is de informatie niet altijd positief en wordt op een manier gepubliceerd om mensen bang te maken.

We worden in onze moderne maatschappij voortdurend overspoeld met magnetische straling of we het willen of niet. Het is heel belangrijk dat we ons sterk maken tegen technologische frekwenties.

Waarom worden de ouderen en jongeren getroffen ? Omdat zij een zachte structuur hebben. Hoe sterker het contact tussen de cellen des te beter men het aankan.

SEM verandert je leven

Door dagelijks SEM aan jezelf te geven, kun je in max. 30 seconden bijdragen om je gezondheid op peil te houden. De energie gaat naar de cellen in je lichaam en op die manier wordt het herstellend vermogen sterker.

Het is dus niet alleen bedoeld voor mensen die aandoeningen hebben of ziek zijn. In die gevallen kan het toepassen van SEM wel bijdragen aan het herstel. SEM draagt ook bij aan je mentale kracht, waardoor je minder last zult hebben van stress en minder piekert over van alles.

Door bewust met SEM bezig te zijn voor jezelf en anderen krijg je ook een positieve mind-set. Met SEM kun je ook bijdragen aan een betere wereld, door het toe te passen voor situaties, dieren en planten, de aarde, de kosmos. Als je dat doet zul je merken dat je er veel voldoening voor terug krijgt en dat het leven mooier wordt.

SEM is boeiend om te leren, maar als het alleen een leuke avond was, dan heb je het niet goed begrepen. Als deel van je leven kan het voor jou een positieve stap zijn op je levenspad, ga het ervaren. Lees ook eens de tekst onder estafette principe.

Keuzes maken

Er zijn veel keuzes te maken in het leven. Iedere keuze die je maakt heeft gevolgen voor jou en soms ook voor andere mensen. Als je daar bewust mee om gaat dan kun je veel zelf bepalen.

Denk maar eens na over:

- met welke mensen heb je contact

- geven je activiteiten jou voldoening

- is er voldoende ontspanning

- zorg je goed voor jezelf

- eet je bewust en gezond

- krijg je voldoende beweging en frisse lucht

- kies je zelf of laat je een ander voor jou kiezen

 

Veel om over na te denken, het heeft allemaal invloed op je gezondzijn en welbevinden

Structure

Every object in the Universe has its own structure, including man. One can say that the information structure is the most important and that the human body is dependent on the electromagnetic control of the structure.

 

Every cell in the human body radiates in the form of a light electromagnetic sphere. This radiation contains information about how the cells function, depending on how they communicate with each other. Healthy cells communicate perfectly with each other.

 

Every person emits electromagnetic radiation from the entire body, this includes information just like the ordinary radio, TV and any other technical device that broadcasts information-carrying waves, while the information itself has lower frequencies. All organs in the human body have their own information frequency.

 

The first step of disease is a disturbance of the resonance between the cells and between the various organs of the body. A disease that is more or less serious can arise when communication is seriously disrupted or broken. All living organisms depend on a well-functioning internal and external communication.

 

Quantum healing teaches us that we are communication beings.

Disruptions

Which disruptions can occur in the information frequencies? Why do they occur?

Our own thoughts can disrupt the information frequencies and we influence our own organs if we come into resonance with them. But how does resonance arise with our body? Of course with the help of emotions.

For example, if someone is worried about the stomach and does so often enough, this will possibly disrupt the gastrointestinal tract. Worries are at the same time emotions and even information, if they persist for a long time, they can cause illness. Negative thoughts about yourself and your body cause strong emotions. This is the reason that when thoughts are mixed with fear, this has a negative influence on our structure and they unconsciously come into resonance with the organs in the body and that problems can arise. It is extremely important that everyone is aware of this fact.

Our own thoughts have the greatest influence on our own health, they can disrupt our information structure. Relationships and communication with others is of course also information. If you have a conflict with others, it is information that hurts you.

The media are another source of disruption. In the media the information is not always positive and is published in a way to scare people.

We are continually inundated with magnetic radiation in our modern society, whether we want it or not. It is very important that we make ourselves strong against technological frequencies.

SEM can change your life

By giving SEM to yourself every day, you can contribute in up to 30 seconds to maintain your health. The energy goes to the cells in your body and in this way the restoring capacity becomes stronger. It is not only meant for people who have disorders or are ill. In those cases, applying SEM can contribute to the recovery.

SEM also contributes to your mental strength, so you will suffer less from stress and worry less about everything. By consciously working with SEM for yourself and others you also get a positive mind-set.

With SEM you can also contribute to a better world, by applying it for situations, animals and plants, the earth, the cosmos. If you do that you will notice that you get a lot of satisfaction and that life becomes more beautiful.

SEM is fascinating to learn, but if it was just a nice evening, you did not understand it properly. As part of your life, it can be a positive step for you on your life path, experience it. Also read the text under relay principle.

Making choices

There are many choices to make in life. Every choice you make has consequences for you and sometimes for other people. If you consciously deal with this then you can determine a lot yourself.

Think about:

- with which people do you have contact?

- your activities give you satisfaction

- there is enough relaxation

- take good care of yourself

- you eat consciously and healthy

- you get sufficient exercise and fresh air

- choose yourself or have someone else choose you

Much to think about, it all affects your health and well-being